10-piece trong tiếng Anh là gì? 10-piece = $10,000

Example:

 • I just broke her off with a 10-piece, dawg
  Tao vừa chia tay bồ tao với 10.000 đô đó, bồ tèo
 • That ain’t nothin’, I’m just bein’ friendly, dawg
  Nó chẳng đáng là gì, tao chỉ thân thiện thôi, bồ tèo
 • It’s just a lil’ 10-piece for her
  Có 10.000 đô cho cổ chứ nhiêu đâu
 • Just to blow it in the mall, doesn’t mean that we’re involved
  Chỉ để quậy tưng bừng trung tâm mua sắm thôi, không có nghĩa là tụi tao còn dính dáng tới nhau

Nguồn: Urbandictionary

(Visited 232 times, 1 visits today)