brown-noser (slang) – a person who;s constantly trying to win favor with people above them, such as teacher or bosses

người nịnh bợ, người lấy lòng (cấp trên)

Example: Dennis brought the boss lunch today? What a brown-noser!
Dennis đem bữa trưa cho ông chủ hôm nay à? Đúng là một gã nịnh bợ!

Notes:

  • Bạn sẽ thấy dạng động từ của experession này: “to brown-nose”.
    Ex: Dennis is always brown-nosing the boss, but I still don’t think he’s going to get a promotion.
    Dennis luôn luôn lấy lòng sếp, nhưng tôi không nghĩ anh ta sẽ được thăng chức.
  • Một số người thấy expression khá xúc phạm hay thô thiển. Họ sẽ thích dùng một expression cũ hơn là “apple-polisher”.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch nghĩa: Giáo sư Lê Tôn Hiến
Bản dịch ví dụ: Tự học Anh ngữ

(Visited 140 times, 1 visits today)