Grammar

Có bao nhiêu loại từ trong tiếng Anh?

Pinterest LinkedIn Tumblr

Trong tiếng Anh, có tất cả bao nhiêu loại từ?

Có 8 loại từ, được gọi là parts of speech (từ loại):

 1. Noun: Danh từ
  VD: dog, beauty, coffee,…
 2. Pronoun: Đại từ
  VD: She, mine, someone,…
 3. Adjective: Tính từ
  VD: good, your, this,…
 4. Verb: Động từ
  VD: is, run, appear,…
 5. Adverb: Trạng từ
  VD: today, here, extremely,…
 6. Preposition: Giới từ
  VD: on, within, about,…
 7. Conjunction: Liên từ
  VD: and, but, or,…
 8. Interjection: Thán từ
  VD: Wow, Well, Oh,…

Bên cạnh đó, có 3 hình thức đặc biệt của Verb được gọi là double parts of speech:

 1. The Gerund: Danh động từ
  VD: Everybody enjoys admiring the beauty of a mother’s love.
 2. The Participle: Phân từ
  VD:
  + Present Participle: The mother, making a cake, broke a bowl.
  + Past Participle: The cake, made by the mother, is for her daughter’s birthday.
 3. The Infinitive: Động từ nguyên mẫu
  VD:
  + Infinitive with TO: I want to do it.
  + Infinitive without TO: He must be doing something important.

Biên soạn dựa trên giáo trình
A Practical English Grammar for Vietnamese Learners
(Giáo sư Lê Tôn Hiến)
Dịch & chú giải: Chơn Linh

(Số lượt đọc: 78 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận