to drive someone crazy: to annoy someone very much

làm (ai đó) điên đầu, gây bực bội

Example: Don’t ask Mrs. Smith how old she is. It drives her crazy.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Visited 42 times, 1 visits today)