for lack of

vì thiếu

Example: The crop failed for lack of seasonable rain.
Vụ mùa thất thu vì thiếu mưa đúng mùa.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Visited 69 times, 1 visits today)