learn as you go – you train as you do the job

vừa làm vừa học

“Go” ở đây có nghĩa là trải nghiệm. Từ này cũng ám chỉ “do” (làm) hoặc “be” (trở thành).

Example:
A: I don’t know what a father is like.
B: Well, it’s learn as you go. You will know it well enough when you have a kid.

A: Tôi không biết làm cha như thế nào.
B: Chà, đó là việc mà phải làm cha rồi anh mới học được. Anh sẽ biết nó đủ rõ khi anh có con thôi.

Bản dịch của Chơn Linh

(Visited 107 times, 1 visits today)