Idioms & Expressions

not to give a hoot là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

not to give a hoot: not to care about

không quan tâm, bất chấp

Example: Although Park Sae Ro Yi has never graduated from high school and has even been in prison, he craves to turn Danbam becoming a corporation like Jangga. He doesn’t give a hoot what people think.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến
Ví dụ: Chơn Linh

(Số lượt đọc: 258 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận