Hỏi - đáp tiếng Anh

Phân biệt cách dùng lend / loan / borrow

Pinterest LinkedIn Tumblr

SAI: Will you loan me a pencil?
ĐÚNG: Will you lend me a pencil? 

Trong tiếng Anh, động từ lend loan đều có nghĩa là “cho mượn tạm một thứ nào đó”. Từ borrow được hiểu là “mượn một thứ gì đó với ý định trả lại”. Trong giao dịch kinh doanh, lend, loan borrow đều ngụ ý là trao đổi tiền và chứng khoán.

Trong văn cảnh khác ngoài lĩnh vực kinh doanh, lendborrow thường không được hiểu là các giao dịch tài chính. Ví dụ:

May I borrow the car for the evening? (Tôi có thể mượn chiếc xe cho buổi tối được không?)
Will you lend me a pencil? (Bạn có thể có mình mượn cây bút chì được không?) 

Tuy nhiên, với nhiều người, việc cho vay nặng lãi lại gắn liền với từ loan. Vì thế, lend sẽ thích hợp hơn khi dùng trong những tình huống thông thường, không mang tính trang trọng. 

Theo Maeve Maddox
Tự học Anh ngữ dịch

(Số lượt đọc: 104 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Bình luận