Idioms & Expressions

“ăn cám” trong tiếng Anh là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

Trong khẩu ngữ tiếng Việt, chúng ta hay có lối nói vui “ăn cám” để chỉ một sự thất bại, không thu được lợi lộc hay kết quả gì. Cách nói này trong tiếng Anh được dịch như thế nào?

to lose out, be in a dead duck

Ví dụ:

  1. Nếu số tiền đó không tới thì mày sẽ ăn cám!
    If the money doesn’t arrive, you will lose out!
  2. Cứ như nó thì tao chỉ có ăn cám!
    If I am like him, I’ll be in a dead duck!

Tài liệu tham khảo:
Sổ tay dịch thuật – Từ và ngữ khó dịch biết hỏi ai?
(Ban biên soạn Từ điển Gia Vũ)

*Ảnh: elaine alex

(Số lượt đọc: 95 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận