as sharp as a tack – very intelligent

sắc bén, thông minh, bén nhạy

Example: Jay scored 100% on his science test. He’s as sharp as a tack.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Visited 248 times, 1 visits today)