Idioms & Expressions

at gut level là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

at gut level trong tiếng Anh là gì?

từ trong thâm tâm, từ gan ruột, tận tâm khảm, tận trong lòng

“Gut” trong cụm từ này có nghĩa là ruột. Nếu bạn biết một điều gì đó “at gut level”, có nghĩa là bạn cảm thấy chắc chắn về điều đó, dù cho bạn không có bằng chứng hay lý do nào cho sự chắc chắn đó.

Example:

1. She knew at gut level that he was guilty.
Từ trong thâm tâm, cô ấy biết rằng anh ta vô tội.

2. But he is gambling that what he says will have an appeal at a gut level and will contrast with the dry arguments presented by his opponent.
Nhưng anh ta đang đánh cược rằng những gì anh ta nói có sức hấp dẫn tận tâm khảm và trái ngược với những lập luận khô khan mà đối thủ trình bày.

Nguồn: www.ldoceonline.com

(Số lượt đọc: 53 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

"If you want to shine tomorrow, you must sparkle today."

Bình luận