Idioms & Expressions

be in good spirits là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

to be in good spirits – happy, in a good mood

lên tinh thần, phấn khởi

Example: After she won the tennis tournament, Elizabeth was in good spirits.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 238 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận