Idioms & Expressions

by far là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

by far – by a wide margin, by a great difference

hơn hẳn, hơn xa

Example: Some people think Tom Hanks is by far the best actor in America today.

Synonyms: by a long shot, far and away, hands down

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 94 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận