can’t stand: to hate

không thích, không ưa, không chịu được

Example: Nicole can’t stand broccoli. She simply refuses to eat it.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Visited 30 times, 1 visits today)