a dead-end job – a job that won’t lead to anything else

việc không có tương lai, việc tạm bợ

Example: Diane realized that working as a cashier was a dead-end job.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Visited 465 times, 1 visits today)