Trong một bản dịch, mình đọc được một câu như sau:

“Ở Provincetown, một ngày sau vụ thảm sát, từ một cái cây chết, tôi đã biết rõ toàn bộ bi kịch kia chỉ trong vòng mười phút.”

Câu gốc:

“In Provincetown, he day aft er the massacre, I knew within ten minutes all the clear, tragic details I needed to know, from a dead tree.”

Ở đây, người dịch có sự nhầm lẫn khi dịch từ “dead-tree” theo nghĩa đen mà không lùi ra xa để nhìn lại tổng thể bối cảnh của câu và chọn nghĩa thay thế phù hợp.

Theo Từ điển Merriam-Webster:

Dead-tree: being the print version of a work available in both print and electronic formats

tờ báo/báo in

Như vậy, câu trên có thể sửa thành:

“Ở Provincetown, một ngày sau vụ thảm sát, từ một tờ báo in, tôi đã biết rõ toàn bộ bi kịch kia chỉ trong vòng mười phút.”

(Visited 16 times, 1 visits today)