Thành ngữ: đường tơ kẽ tóc, chân tơ kẽ tóc

Expression tương đương trong tiếng Anh: by a hair – just barely; very narrowly; by a small amount

Example: Larry won the bicycle race by a hair. The second-place winner came in just a second behind him.
Larry đã thắng cuộc đua xe đạp trong đường tơ kẽ tóc. Người giành vị trí thứ hai chỉ sau anh ta một giây.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Visited 107 times, 1 visits today)