easier said than done: more difficult than you think

nói thì dễ, làm mới khó

Example: You want to climb Mount Everest? Easier said than done!

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Visited 9 times, 1 visits today)