elephant in the room: an obvious problem or difficult situation that people do not want to talk about

vấn đề hệ trọng mà ai cũng đều biết nhưng lại né tránh, bỏ qua

Example: Virus may prove elephant in the room that strategists missed.
Virut có thể chứng tỏ vấn đề hệ trọng mà các chuyên gia đều thấy nhưng đã bỏ qua.

Bản dịch của Tự học Anh ngữ

(Visited 87 times, 1 visits today)