Idioms & Expressions

Fruits and Vegetables Used in Slang: Apple

Pinterest LinkedIn Tumblr

1. apple of one’s eye (to be the): to be one’s favorite
điều bạn yêu thích nhất, yêu quý nhất
Ex: She’s the apple of her father’s eye.

2. Big Apple (the): New York
Quả táo lớn
Ex: I live in the Big Apple.

3. compare apples and oranges (to): to compare two things that simply cannot be compared
so sánh hai thứ quá khác biệt/không thể so sánh được
Ex: That’s ridiculous. Now you’re comparing apples and oranges.

4. How do you like them apples? = What do you think of that?
Bạn nghĩ gì về điều đó? (nên dịch linh hoạt tùy theo văn cảnh và thái độ của người nói)
Note: This expression is said upon retaliation of an offensive act.
Câu này thường được nói khi trả đũa một hành động tấn công.

Street Talk-1 (David Burke)
Bản dịch của Tự học Anh ngữ

(Số lượt đọc: 156 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận