1. apple of one’s eye (to be the): to be one’s favorite
điều bạn yêu thích nhất, yêu quý nhất
Ex: She’s the apple of her father’s eye.

2. Big Apple (the): New York
Quả táo lớn
Ex: I live in the Big Apple.

3. compare apples and oranges (to): to compare two things that simply cannot be compared
so sánh hai thứ quá khác biệt/không thể so sánh được
Ex: That’s ridiculous. Now you’re comparing apples and oranges.

4. How do you like them apples? = What do you think of that?
Bạn nghĩ gì về điều đó? (nên dịch linh hoạt tùy theo văn cảnh và thái độ của người nói)
Note: This expression is said upon retaliation of an offensive act.
Câu này thường được nói khi trả đũa một hành động tấn công.

Street Talk-1 (David Burke)
Bản dịch của Tự học Anh ngữ

(Visited 114 times, 1 visits today)