Idioms & Expressions

give someone credit là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

to give someone credit – to acknowledge someone’s contribution, to recoginze a positive trait in someone.

tín nhiệm, tin tưởng ai

Example: The scientist gave his assistant credit for the discovery.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 203 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận