Idioms & Expressions

give someone the ax là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

 to give someone the ax – fire someone, dismiss from a job

sa thải, đuổi việc

Example: Poor Paul! He was given the ax two days before Christmas.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 411 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận