Idioms & Expressions

go into là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

to go into – to enter a profession

vào nghề, theo nghề

Example: Lisa enjoys arguing with people, so she decided to go into law.

Nghĩa khác:

  • to enter another emotional state (bước vào trạng thái cảm xúc khác). Ex: Sally went into hysterics.
  • to discuss details (thảo luận về chi tiết). Ex: I don’t have time now to go into the whole story.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 40 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận