Grammar Mistake Free

Grammar Mistake Free #5

Pinterest LinkedIn Tumblr

Mỗi câu dưới đây có một lỗi sai. Hãy sửa lại cho đúng văn phạm.

 1. Please get back me if there’s anything else.
 2. What time would convenient for you?
 3. I would appreciate if you could help us with the matter.
 4. I apologise the delay.
 5. I look forward to hearing you soon.
 6. Thank you for your visit our company.
 7. He leads his life independent his family.
 8. I found your alone child by the swimming pool.
 9. I can’t finish this tired job.
 10. Our amused friend made us laugh.
Xem đáp án
 1. Please get back to me if there’s anything else.
 2. What time would be convenient for you?
 3. I would appreciate it if you could help us with the matter.
 4. I apologise for the delay.
 5. I look forward to hearing from you soon.
 6. Thank you for your visit to our company.
  + I visit Saigon
  + A visit to Saigon
 7. He leads his life independent of his family.
 8. I found your child alone by the swimming pool.
  + Tính từ mở đầu bằng “a…” không bao giờ đứng trước Noun
 9. I can’t finish this tiring job.
 10. Our amusing friend made us laugh.

Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: Jason Hogan

(Số lượt đọc: 16 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận