grow like Topsy: to rapidly grow or expand

phát triển/mở rộng nhanh chóng

Example:

Our small company has grown like Topsy over the past year.
Công ty nhỏ của chúng tôi đã phát triển nhanh chóng trong năm qua.

Bản dịch của Tự học Anh Ngữ

(Visited 24 times, 1 visits today)