Idioms & Expressions

Gung ho là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

gung ho – very enthusiastic, very excited (about something)

hào hứng, lên tinh thần

Example: Heather is really gung ho about her new job.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 187 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận