Idioms & Expressions

have your back to/against the wall là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

have your back to/against the wall: to have very serious problems that limit the ways in which you can act

bị dồn vào chân tường, bị lâm vào đường cùng/ngõ cụt
bị rơi vào cảnh bế tắc/cùng đường

Example: He owes money to everyone – he really has his back to the wall now.
Anh ấy nợ tiền mọi người – anh ấy thực sự đã lâm vào đường cùng.

Bản dịch của Tự học Anh Ngữ

Ảnh: De an Sun

(Số lượt đọc: 112 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận