Idioms & Expressions

hit the nail on the head là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

to hit the nail on the head: to be right

trúng phóc, ngay chóc, có lý

Example: Dawn hit the nail on the head when she said that Tiffany is jealous of Amber.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 221 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận