Anh-Anh vs Anh-Mỹ

Khác biệt chính tả giữa tiếng Anh-Mỹ và tiếng Anh-Anh

Pinterest LinkedIn Tumblr

1. Nhân đôi phụ âm -l

Người Anh thường nhân đôi phụ âm -l khi thêm hậu tố (tiếp vĩ ngữ) bằng một nguyên âm, trong khi người Mỹ chỉ nhân đôi nó trong âm tiết được nhấn mạnh. Điều này hợp lý vì tiếng Anh-Mỹ xem -l như những phụ âm cuối khác, trong khi tiếng Anh-Anh xem nó như ngoại lệ.

Ví dụ:

Tiếng Anh-Mỹ Tiếng Anh-Anh Nghĩa
counselor counsellor người cố vấn
equaling equalling bằng nhau
modeling modelling làm mẫu
quarreled quarrelled cãi nhau
signaling signalling báo hiệu
traveled travelled đi du lịch
tranquility tranquillity yên bình

Một số từ như compelled, excelling, propelledrebelling có cùng cách viết ở cả hai hệ thống, điều này đúng với việc người Anh gấp đôi phụ âm -l trong khi người Mỹ nhấn mạnh vào âm tiết thứ hai.

Người Anh cũng sử dụng phụ âm -l đơn trước hậu tố bắt đầu bằng một phụ âm, trong khi người Mỹ gấp đôi phụ âm -l. Vì thế người Anh viết enrolment, fulfilment, instalment, skilful, còn người Mỹ viết enrollment, fulfillment, installment, skillful.

2. Phân biệt danh từ và động từ

Việc quyết định danh từ và động từ nào kết thúc -ce hoặc -se rất dễ gây nhầm lẫn. Nhìn chung, danh từ trong tiếng Anh-Anh kết thúc bằng -ce (ví dụ: defence, offence, pretence) trong khi danh từ trong tiếng Anh-Mỹ kết thúc bằng -se (ví dụ: defense, offense, pretense). Ngoài ra, tiếng Anh-Mỹ và tiếng Anh-Anh vẫn giữ nguyên sự khác biệt giữa danh từ và động từ, danh từ kết thúc với -ce và động từ gốc kết thúc với -se. Ví dụ: advice (danh từ), advise (động từ), advising (động từ) và device (danh từ), devise (động từ), devising (động từ).

3. Khác biệt chính tả

Tiếng Anh-Mỹ Tiếng Anh-Anh
-ck check -que cheque
-ed learned -l learnt
-er center, meter -re centre, metre
-no e judgment, acknowledgment -e judgement, acknowledgement
-no st among, amid -st amongst, amidst
-in inquiry -en enquiry
-k disk -c disc
-l travelev, traveling -ll travelled, travelling
-ll enroll, fulfillment -l enrol, fulfilment
-m program -mme programme
-o mold, smolder -ou mould, smoulder
-og catalog -ogue catalogue
-or color, favor -our colour, favour
-s defense, offense -c defence, offence
-z summarize, organization -s summarise, organisation

Đối với licence và practice, người Anh giữ sự khác biệt danh từ và động từ cho cả hai từ: licence (danh từ), license (động từ), licensing (động từ) và practice (danh từ), practise (động từ), practising (động từ). Tuy nhiên, người Mỹ viết license với chữ -s cho tất cả các từ: license (danh từ), license (động từ), licensing (động từ), mặc dù licence cũng được chấp nhận là dạng danh từ.

Người Mỹ còn giữ nguyên chữ -c cho tất cả các từ loại xuất phát từ practice: practice (danh từ), practice (động từ), practicing (động từ).

Theo Brandon Royal,
Sách vàng Ngữ pháp & Biên tập tiếng Anh

(Số lượt đọc: 115 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận