cry/sob oneself to sleep

khóc/thổn thức cho tới lúc thiếp ngủ đi

Example: When the evening came, she walked home and cried herself to sleep.
Khi tối đến, cô cất bước ra về và thổn thức cho tới lúc thiếp đi.

 

(Visited 56 times, 1 visits today)