Trong tiếng Anh, cả hai từ “salary” và “wage” đều có nghĩa là “lương” nhưng cách dùng thì lại khác nhau. Nhiều người không biết điều này nên thường dùng lẫn lộn cả hai từ. Vậy “salary” và “wage” có gì khác biệt?

Cách phân biệt rất đơn giản:

  • Salary: chỉ mức lương tính theo tháng, quý hay năm.
    VD: Secretarial salaries in London are quite high.
    (Lương thư ký ở London khá cao.)
  • Wage: chỉ mức lương hay tiền công tính theo ngày hay tuần.
    VD: An office worker’s daily wage is $5 an hour.
    (Tiền công hằng ngày của một nhân viên văn phòng là 5 đô la một giờ.)
(Visited 8 times, 1 visits today)