Thành ngữ: Phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Thành ngữ tương đương trong tiếng Anh:

  • Prevention is better than cure.
  • An ounce of prevention is better than a pound of cure. (1 pound = 16 ounce)
  • A stich in time saves nine. (Một mũi khâu đúng lúc sẽ đỡ phải khâu 9 mũi sau này)

Example: Covid-19 outbreak: prevention always better than cure.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến
Ví dụ: Chơn Linh

(Visited 1.129 times, 2 visits today)