Idioms & Expressions

“Phòng bệnh hơn chữa bệnh” trong tiếng Anh là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

Thành ngữ: Phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Thành ngữ tương đương trong tiếng Anh:

  • Prevention is better than cure.
  • An ounce of prevention is better than a pound of cure. (1 pound = 16 ounce)
  • A stich in time saves nine. (Một mũi khâu đúng lúc sẽ đỡ phải khâu 9 mũi sau này)

Example: Covid-19 outbreak: prevention always better than cure.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến
Ví dụ: Chơn Linh

(Số lượt đọc: 1.733 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận