Idioms & Expressions

pig out là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

to pig out – to eat greedily, to stuff oneself

ăn nhiều, ngấu nghiến

Example: Ted pigged out on hot dogs and hamburgers at the barbeque and then got a stomachache.

Note: Pay attention to the preposition “on” after the verb “to pig out”. One can pig out on hot dogs, pig out on candy, pig out on ice cream.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 48 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận