Idioms & Expressions

pull an all-nighter là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

to pull an all-nighter – to stay up all night to do work

thức suốt đêm

Example: Ted pulled an all-nighter to study for his chemistry test and ended up falling asleep in class the next day.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 637 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận