Idioms & Expressions

put up with là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

to put up with – to endure without complaint

chịu đựng

Example: For many years, Barbara put up with her husband’s annoying behavior. Finally, she dicicded to leave him.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 105 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận