Idioms & Expressions

stop at nothing là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

stop at nothing: willing to do anything in order to achieve something, even if it involves danger, great effort, or harming other people (sẵn sàng làm bắt cứ điều gì để đạt được thứ gì đó, ngay cả khi có khó khăn, đòi hỏi nhiều nỗ lực, hay phương hại tới người khác)

làm bằng mọi giá, làm mọi cách, làm bất chấp

Example:

She’ll stop at nothing to get her revenge.
Cô ta làm mọi cách để trả thù.

Bản dịch của Tự học Anh Ngữ

*Ảnh: Sander Sammy

(Số lượt đọc: 171 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận