Idioms & Expressions

take something by storm là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

to take something by storm – to win popularity quickly

phổ biến ngay tại…, nhanh chóng được… hâm mộ

Example: That new restaurant really took Chicago by storm!

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 106 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận