to take something by storm – to win popularity quickly

phổ biến ngay tại…, nhanh chóng được… hâm mộ

Example: That new restaurant really took Chicago by storm!

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Visited 8 times, 1 visits today)