Idioms & Expressions

take something the wrong way là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

to take something the wrong way – to take offense

(đừng) hiểu lầm, nghĩ quẩn

Example: Don’t take this the wrong way, but I liked your hair better before you got it cut.

Note: Often used in the negative form: “Don’t take this the wrong way, but…”

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 68 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận