Idioms & Expressions

take up the baton là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

take up the baton – accept a particular duty or responsibility

nhận lãnh trách nhiệm, đón nhận một nhiệm vụ

Example: It was left to the capital’s campuses to take up the baton.

Synonyms:
– pick up the baton
– take over
– take control
– take charge

Trong bộ môn chạy tiếp sức, các thành viên trong cùng đội sẽ hỗ trợ và tiếp sức cho nhau. “Baton” chính là cây gậy dùng để chuyền tay nhau giữa các thành viên trong đội khi chạy.

Nguồn: Oxford Dictionaries
Bản dịch của Chơn Linh

(Số lượt đọc: 4.757 lần, 2 lượt đọc hôm nay)

"If you want to shine tomorrow, you must sparkle today."

Bình luận