Thành ngữ: tay làm hàm nhai

Expression tương đương trong tiếng Anh: to live from hand to mouth

Nghĩa khác: sống cần kiệm

Example: George is really poor. He lives from hand to mouth.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Visited 146 times, 1 visits today)