Idioms & Expressions

“tay làm hàm nhai” trong tiếng Anh là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

Thành ngữ: tay làm hàm nhai

Expression tương đương trong tiếng Anh: to live from hand to mouth

Nghĩa khác: sống cần kiệm

Example: George is really poor. He lives from hand to mouth.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 294 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận