throw someone under the bus: to do something harmful to someone else in order to gain an advantage for yourself

làm hại một người, hy sinh ai đó, bán đứng ai đó, phản bội ai đó (vì lý do ích kỷ)

Example:

1. He will throw you under the bus to save his own status in the company.
Anh ta sẽ hại bạn để giữ địa vị của mình trong công ty.

2. I’m not going to throw my friend under the bus for something he did 25 years ago.
Tôi sẽ không bán đứng bạn mình vì điều mà anh ấy đã làm 25 năm trước.

Bản dịch của Tự học Anh ngữ

(Visited 26 times, 1 visits today)