to head for the hills – to run away for safety or to take precautions, knowing that the danger is imminent

chuẩn bị đề phòng

Example: When government big shots go before the cameras during a crisis to say that everything is OK, it may be time to head for the hills.
Khi các quan chức cấp cao của chính phủ xuất hiện trước ống kính truyền hình trong một cuộc khủng hoảng để nói rằng mọi thứ vẫn ổn, đó có thể là thời điểm người dân phải chuẩn bị đề phòng.

Bản dịch của Tự học Anh ngữ

(Visited 54 times, 1 visits today)