Idioms & Expressions

to make ends meet là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

 to make ends meet – to manage one’s money so as to have enough to live on; to be okay financially

đủ sống 

Example: If you can’t make ends meet, you’ll need to start spending less.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 123 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận