Idioms & Expressions

top dollar là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

 top dollar – the highest end of a price range, a lot of money

giá mắc, giá cao

Example: Nicole paid top dollar for a shirt at Banana Republic.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 26 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận