Idioms & Expressions

“trứng mà đòi khôn hơn vịt” trong tiếng Anh là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

“trứng mà đòi khôn hơn vịt” trong tiếng Anh là gì?

teach one’s grandmother to suck eggs
trứng mà đòi khôn hơn vịt

Example: You don’t need to explain the rules of chess to me. That would be like teaching your grandmother to suck eggs. I’ve been playing chess since I was five years old.
Bạn không cần giải thích luật chơi cờ cho tôi. Đừng có trứng mà đòi khôn hơn vịt. Tôi đã chơi cờ từ lúc năm tuổi rồi.

Tự học Anh Ngữ

Ảnh: Harry Grout

(Số lượt đọc: 271 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận