Hỏi - đáp tiếng Anh

Viết Washington, DC hay Washington, D.C hay Washington, D.C. mới đúng?

Pinterest LinkedIn Tumblr

Khi đọc sách tiếng Anh đề cập tới thủ đô Washington của Hoa Kỳ, chúng ta thường thấy có nhiều cách viết khác nhau như:

  • Washington, DC
  • Washington, D.C
  • Washington, D.C.

Vậy cách viết nào mới đúng?

Theo Wikipedia, Washington, D.C. là tên gọi chính thức của District of Columbia (Quận liên bang Columbia), còn được gọi tắt là Washington hay D.C. Trong hai chữ cái D.C. thì mỗi chữ cái có một dấu chấm, vì chúng là chữ viết tắt của thuật ngữ “District of Columbia”.

Giữa Washington và D.C. luôn có một dấu phẩy để ngắt hai phần. Trong văn viết tiếng Anh, người viết cần lưu ý sử dụng hai dấu phẩy: một trước và một sau chữ D.C thì mới đúng lối ngữ pháp hiện hành. Ví dụ:

  • Washington, D.C., often uses commas to set off the D.C. part.
  • Washington, D.C., formally the District of Columbia and also known as D.C. or just Washington, is the capital city of the United States.

Ở hai câu trên, sau chữ D.C. luôn phải có dấu phẩy như một quy ước bất thành văn khi đề cập đến thủ đô Washington trong văn viết.

Nếu dùng Washington, D.C. ở cuối câu thì xử lý dấu chấm ra sao?

Kết thúc câu với Washington, D.C. và không cần thêm dấu chấm cuối câu. Ví dụ:

  • Yesterday I went to D.C. This place was great.

Trường hợp nào thì viết DC thay vì D.C. trong câu?

Washington, D.C. là cách viết formal, còn Washington, DC là cách viết informal vì một số tác giả khi viết nhanh thường sẽ thích viết tắt cho gọn nên độc giả không hiếm gặp cách dùng này trong các sách tiếng Anh.

Nguồn tham khảo:
– Wikipedia
– washingtoncountyinfo.com

(Số lượt đọc: 247 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

"If you want to shine tomorrow, you must sparkle today."

Bình luận