When pigs fly! – never

không bao giờ, chuyện hão huyền, chuyện trời ơi đất hỡi

Example: Sure, I’ll give you my new iPhone 11. When pigs fly!

Expression đồng nghĩa: When hell freezes over; Never in a million years

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến
Ví dụ: Chơn Linh

(Visited 384 times, 1 visits today)