20-20 hindsight: nhận thức muộn màng

20-20 hay 20/20 là con số dùng để chỉ thị lực của người bình thường (hay thị lực tốt nhất). “Hindsight” là sự suy xét lại. Nguyên văn cụm này có nghĩa là sự hiểu biết tường tận mà một người có được sau khi một sự kiện đã xảy ra.

Thành ngữ thường dùng là “Hindsight is 20/20“, có nghĩa hiểu ra thì cũng đã muộn màng, hay giờ ngẫm lại thì mới thấy nên làm thế này hay thế kia.

Example: With 20/20 hindsight we now see where our strategy went wrong.

Tạm dịch: Với nhận thức muộn màng, giờ chúng tôi đã hiểu được chiến lược của mình bị sai ở đâu.

 

(Visited 42 times, 1 visits today)