aye trong tiếng Anh có nghĩa là gì? Đó là cách nói khác của từ “Yes”.

Cách phát âm: //

Example:

  • “Would you prefer not to work?” “Oh aye, I’d stop tomorrow if I could.”
    “Bạn có muốn không làm việc không?” “Ồ vâng, nếu có thể tôi sẽ không làm vào ngày mai.”
  • All those who support this proposal say “Aye”.
    Tất cả những người ủng hộ bản đề xuất này đều bảo “Đồng ý”.

Nguồn: Cambridge Dictionary

(Visited 362 times, 1 visits today)