B1. Read through (Individual work): Đọc bài dịch từ đầu tới cuối một lượt để nhận diện ý tưởng bài viết. Sau khi đọc, tóm tắt chủ đề bài viết trong 4 câu, rồi 3 câu, 2 câu, 1 câu. Có thể tóm tắt bằng tiếng Việt. Mục đích là rèn cách nắm bắt ý tưởng một cách cô đọng nhất. Bước này không cần đọc từng câu từng chữ, không cần biết nghĩa mọi từ. 

B2. Learn new words/phrases difficult to translate (Class work/Group work): Nhận diện từ/nhóm từ khó dịch để học từ trong văn cảnh. Chú ý những nhóm từ cố định và nhóm từ thành ngữ.

B3. Identify sentence structures (grammatical patterns) (Individual work -> Class work): Nhận diện mẫu câu để tập phân tích câu thành những thành phần cấu tạo để hiểu được chính xác nghĩa của câu.

B4. Translation activities (Group work -> Class work): Dịch từng câu, từng đoạn. Dịch chính xác về nghĩa, đúng văn phong. Không phỏng dịch (imitation). 

B5. Style: Biên tập lại câu sao cho phù hợp với lối nói của người Việt và người Anh. VD: Nó đã được tính toán rằng -> Người ta đã tính toán rằng…

B6. Comments: Bình luận bài dịch: đúng-sai, chính xác-không chính xác, thích hợp với văn cảnh-không thích hợp với văn cảnh, văn phong thuần Việt-văn phong thuần Anh,…

Tóm lược từ sách “Hướng dẫn kỹ thuật biên dịch Anh-Việt, Việt-Anh”
Nguyễn Quốc Hùng, M.A

(Visited 88 times, 1 visits today)